TT-905

Resistances:

Vd, Fol:0,1, ToMV, TSWV, TYLCV

6.3%108 gramred